Home ศูนย์ดาวน์โหลด หนังสือสั่งการ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ/คำสั่ง

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

คู่มือเศรษฐกิจพอเพียงภาคเกษตรและชนบท

หนังสือ ที่ นม 0019/ว 758 เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ (OA) ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ขอให้อำเภอส่งแบบตอบรับพัสดุ คู่มือ และโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ทางโทรสาร 044-242991 หรือ E-mail:cddkorat3@gmail.com  เพื่อจังหวัดจักได้รวบรวมส่งกรมฯ ต่อไป

หนังสือที่ นม 0019/ว603 เรื่อง คู่มือการใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ในการสมัครเข้าใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

หนังสือที่ นม0019/ว604 เรื่อง การจัดทำทะเบียนข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ปี 2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว600 เรื่อง ติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และติดตามการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint ลงวันที่ 26 มกราคม 2559

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว594 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-learning ประจำปี พศ 2559 วันที่ 26 มกราคม 2559

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว478 เรื่อง แบบสำรวจผู้ผลิต ผู้ประกอบกาาร OTOP ที่ประสงค์เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าฯ มาเพื่อให้อำเภอดำเนินการสำรวจข้อมูลฯ

หนังสือที่ นม0019/ว396 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 47 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 19 มกราคม 2559

สรุปผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม 0019/ว47 เรื่อง ส่งหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 19 มกราคม 2559

หนังสือที่ นม0019/ว401 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน วันที่ 19 มกราคม 2559

หนังสือที่ นม0019/ว298

หนังสือที่ นม 0019/ว299

หนังสือที่ นม0019/ว397 เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559

หนังสือที่ นม 0019/ว400 เรื่อง การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด ลงวันที่ 19 มกราคม 2559

หนังสือที่ นม0019/ว399 เรื่อง การประมาณรายได้และการจัดเก็บรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว25 เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังแนวทางในการสนับสนุนการติดตามสำรวจความพร้อมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน เพื่อเสริมสร้างฐานรากภายใต้แนวคิดประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลงวันที่ 13 มกราคม 2559

หนังสือ ที่ นม 0019/ว 206 เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ลว. 12 มกราคม 2559

หนังสือ ที่ นม 0019/ว 204 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ลว.12 มกราคม 2559

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 145
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย