Home ศูนย์ดาวน์โหลด หนังสือสั่งการ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ/คำสั่ง

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว755 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนบุคลากร (สตรี) เข้าร่วมฝีกอบรม ส.อ.ร.ด. รุ่นที่ 9 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

แก้ไข! 20 พ.ย. 2558

หนังสือที่ นม0019/ว7202 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

หนังสือที่ นม0019/ว7253 เรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0019/ว 7251 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น" จังหวัดนครราชสีมา ลว. 18 พฤศจิกายน 2558

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว7252 เรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559  ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0019/ว 7249 เรื่อง การดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2559 ลว. 18 พฤศจิกายน 2558

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นม 0019/ว 7250 เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  ลว. 18 พฤศจิกายน 2558

หนังสือที่ นม0019/ว7203 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

แก้ไข หมวด ๓๐๐ โครงการ ๔๔/๒๕๕๙ ส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้าฯปี ๒๕๕๙

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว7135 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ด่วนที่สุด นม0019/ว7114 เรื่อง กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพกองทุนชุมชนด้านธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

แก้ไข หมวด 300 โครงการที่ 47/2558 หน้า 2 บรรทัดที่ 7 "ดำเนินการภายในไตรมาที่ 2 เปลี่ยนเป็น ดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1"

หนังสือที่ นม0019/ว7107 เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

หนังสือที่ นม0019/ว7104 เรื่อง การจัดงานสัปดาห์การพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว7106 เรื่อง การดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว7103 เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

แก้ไขล่าสุด 12 พ.ย. 58

ด่วนที่สุด หนังสือที่ นม0019/ว6940 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

หนังสือที่ นม0019/ว7043 เรื่อง เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

หนังสือที่ นม0019/ว7039 เรื่อง รายงานการตรวจสอบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 141
ลิขสิทธิ์ © 2015 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย