Home ศูนย์ดาวน์โหลด หนังสือสั่งการ/คำสั่ง
หนังสือสั่งการ/คำสั่ง

เอกสารวันที่ส่งมอบ

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากกรมฯ อีกจะแจ้งให้ทราบต่อไป

การประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ และผลการคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หนังสือที่ นม๐๐๑๙/ว๕๔๖๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การดำเนินงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้นำกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น หนังสือที่ นม๐๐๑๙/ว๕๔๖๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน นายอำเภอพิมาย,นายอำเภอโชคชัย,นายอำเภอปักธงชัย,นายอำเภอหนองบุญมาก และนายอำเภอจักราช

หนังสือ ที่ นม 0019/ว 5420 เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ลว. 2 กันยายน 2558  เฉพาะ อ.ขามสะแกแสง ปากช่อง และหนองบุญมาก

หนังสือ ที่ นม 0019/ว 5419 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกองค์ความรู้ดีเด่นในงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 ลว. 2 กันยายน 2558

หนังสือ ที่ นม 0019/ว 617 เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 ลงวันที่ 3 กันยายน 2558  เฉพาะ อ.ห้วยแถลง โชคชัย โนนสูง สีคิ้ว ปากช่อง ประทาย ปักธงชัย เมืองนครราชสีมา

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว611 เรื่องการเสนอโครงการเพื่อรับรองมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล ประจำปี 2558  ลงวันที่ 2 กันยายน 2558

แบบฟอร์ม โครงการเพื่อรองรับมาตรการการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล  ประจำปี ๒๕๕๘

หนังสือด่วนที่สุด ที่ นม0019/ว5379 เรื่องตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2557-2558  ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรื่อง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2559 หนังสือที่ นม0019/ว600 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมสัมมนาและการจับคู่ธุรกิจไหมระดับนานาชาติ ครั้งที่3 หนังสือที่ นม0019/ว5378 ลงวันที่ 1 กันยายน 2558

เรียน นายอำเภอประทาย นายอำเภอบัวลาย และนายอำเภอปักธงชัย

ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัตราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ หนังสือที่ นม๐๐๑๙/ว๕๙๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

ด่วนที่สุด เรื่อง การประชุมพัฒนาการอำเภอประจำเดือนสิงหาคม 2558 หนังสือที่ นม 0019/ว4273 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เรื่อง การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 หนังสือที่ นม0019/ว5234 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรียน  ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ

เรื่อง การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2558 หนังสือที่ นม0019/ว5233 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ)

เรื่อง ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 หนังสือที่ นม0019/ว5231 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัตราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนรอบการประเมินที่2ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 หนังสือที่ นม0019/ว5232 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2558 หนังสือที่ นม0019/ ว5209 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 หนังสือที่ นม 0019/ ว5208 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ด่วนที่สุด เรื่อง โครงการพัฒนาระบบความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ(Expertise) หนังสือที่ นม๐๐๑๙/ว๕๑๕๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 135
ลิขสิทธิ์ © 2015 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย